ਛਾਉਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ…

ਕਬਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ

ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਦਾ ਬੱਚਾ

ਨੋਟ: ਕਬਰ-ਸ਼ਿਲਾ tomb-stone