ਬਾਗਾਂਵਾਲ਼ੇ ਪਿੰਡ….

ਨਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਫਲ਼

ਕਣਕ-ਜੀਰੀ ਦੇ ਬਾਗ