ਟੈਗ

ਅੰਬਰ ਧੂਆਂਧਾਰ….

ਵਾਯੂ ਵਾਹਨ ਰਾਖ ਦਾ

ਜਲ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਵਿਹੁ