ਪਿੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ….

ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ

ਬਾਬਾ ਲੀਲ੍ਹੂ ਬੇਰ