ਉੱਸਰਨ ਉੱਚ ਮਿਨਾਰ…

ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ

ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ