ਚਾਨਣ ਪੱਖੀ ਦੂਜ….

ਇਕ ਚੰਨ ਦਾ ਦਿਦਾਰ

ਅਰਬਾਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ!