ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ…

ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ

ਲੈ ਸਰਾਹਣੇ ਵੱਟ