ਪਿਆਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ…

ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ

ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਲ਼ਕਾ ਬੇਕਾਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ