ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠਕੇ

ਮੈ ਗੁਲਦਾਉਦੀਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ…

ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਮਹਿਕ ਆਈ

ਓਤਸੂਜੀ