ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

ੜੀ ਬੱਦਲ਼ਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ

ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਿਰਾ