ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ

ਉੱਠਿਆ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ

ਤੁਰਿ ਪੱਤੇ ਕੇ…

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ