ਪਤਝੜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ…

ਤਿੱਤਰ-ਖੰਭੀਆਂ ਬਦਲ਼ੀਆਂ

ਡੱਬ-ਖੜੱਬੀ ਛਾਂ