ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ…

ਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੋ

ਪਿਆ ਪਤਝੜੀ ਕੋਰਾ