ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ

ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਏਂ

ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਦਾ

ਬੂਸੋਨ