ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ

ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚਦਾ

ਕਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ

ਸ਼ਿਕੀ