ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ…

ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੋਲ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿਸਦੇ

ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼