ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ…

ਪਰ ਅਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ

ਲਾਲਟੈਨ ਬਾਲ਼ ਗਏ

ਸ਼ਿਕੀ