ਭਾਦੋਂ ਲੰਘੀ ਸੁੱਕੀ

ਛਿੜਕਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ

ਬਦਲ਼ੀ ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ