ਜੰਗਲ਼ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤਕ

ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤਕ

ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਤੱਕ