ਮਾਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਾਤਾਂ

ਬੱਚੇ ‘ਕੱਲੇ ਸੌਂ ਰਹੇ

ਟੀਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬਾਤਾਂ