ਵੱਢੇ ਗਏ ਬਰੋਟੇ:

ਪੰਛੀ ਮਾਰਗ ਮੁੱਕਦੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ