ਪੰਛੀ ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ:

ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੈਰ

ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਨ-ਫੋਨ