ਕੌਣ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ

ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੁੱਲ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਡੇ