ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਰਿਆ

ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਆ ਵੇਖਣ

ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਕੰਢਾ ਖਰਿਆ